Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stanovy Základní kynologické organizace Aš - 149

Stanovy ZKO AŠ - 149

 

1. Členem ZKO se může stát

2.  Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze. Počet členských schůzi v kalendářním roce je dán plánem činnosti schváleným VČS. Řídícím orgánem je volený výbor ZKO, který musí mít vždy lichý počet členů s hlasem rozhodujícím. Hlas poradní má revizor ZKO.

Výbor je volen na období pěti let. Volba se provádí přímo do konkrétních funkcí a je tajná.

3. Každý člen je povinen v běžném kalendářním roce zaplatit členské příspěvky a odpracovat brigádnické hodiny. Výši příspěvku a počet brigádnických hodin schvaluje členská schůze. Za děti mohou odpracovat brigádnické hodiny rodiče.

    Neodpracuje-li člen počet brigádnických hodin určený v daném pololetí, je povinen zaplatit mimořádný členský poplatek, a to v částce odpovídající hodnotě neodpracovaných brigádnických hodin. Výši hodnoty brigádnické hodiny určuje členská schůze. Mimořádný členský příspěvek by měl být zaplacen do jednoho měsíce po skončení pololetí (tj. do 31.1. a do 31.7. stávajícího roku). Člen, který si nesplní tuto podmínku, nebude připuštěn k výcviku (člen je povinen odpracovat za každé pololetí min. polovinu brigádnických hodin).

4.   Pro získání členských výhod se musí člen zúčastnit alespoň 50% výcvikových hodin. Výjimku může povolit výbor ZKO.

    Členské výhody jsou:  

    - klíč od cvičiště

    O        klíč od cvičiště může požádat člen klubu při obdržení členské průkazky, tzn. pořádném zapsání svého členství u ČKS.  Záloha na klíč činí 100,-Kč.

         - sleva za držení psa na MěÚ dle podmínek daných vyhláškou MěÚ

      - částečná úhrada výdajů na zkouškách úspěšně složených u osob mladších 18-ti let - výši určuje členská schůze (150,- Kč)

        - účast na akcích KK

     - užívat odkládací kotce umístněné v prostoru pro odkládání psů po domluvě s členem výboru. V případě, že se v prostorách cvičiště koná akce pořádaná KK a člen, který má kotec pronajatý se této akce neúčastní, je povinen tento kotec uvolnit k užívání po dobu konání akce psovodu, který se jí účastní. V případě poškození následuje oprava kotce psovodem, jehož pes škodu způsobil, a to na vlastní náklady, či zaplacením poplatku stanoveného členskou schůzi - 500,- Kč -  do jednoho měsíce od zjištění.

5.  5.Členové ZKO jsou povinni respektovat pokyny výcvikáře, instruktorů a členů výboru v prostorách cvičiště a v terénu při výcviku a při konání akcí. Přijímají delegaci a representaci na akce navrženou výcvikářem. Členové mají možnost se účastnit na výcvikových a chovatelských akcích pořádaných ZKO či ČKS

 

6.  Členům ZKO je přístup do klubovny povolen pouze ve cvičební dny a při akcích. Do výborové místnosti je vstup
povolen jen za přítomnosti člena výboru, do učebny jen při organizované výuce a při větších akcích.

7.  Je zakázáno svévolné používáni předmětů a výstroje ZKO bez vědomí hospodáře a výcvikáře. Každý člen je
povinen opatrovat a chránit majetek ZKO a o případném poškození ihned informovat hospodáře. S motorovými stroji mohou pracovat jen zaučení členové ZKO.

8.  Psovod je zodpovědný za škody způsobené jeho psem v prostorách cvičiště a je povinen je v nejkratší době opravit. Mimo cvičiště je odpovědný dle Občanského zákoníku.

9. Výcviku se mohou účastnit jen psi ve výcvikové kondici, s platným očkováním vyznačeným v Očkovacím
průkaze a v dobrém zdravotním stavu. Ostatní psi z cvičiště mohou být vypovězeni, rozhodne-li o tom člen výboru
nebo instruktor. Očkovací průkaz je člen povinen předložit k nahlédnutí 1x ročně na členské schůzi.

10. Háravým fenám je vstup na cvičiště povolen jen se souhlasem výcvikáře. Psovod se účastní výcviku i v době hárání feny.

11. V prostorách cvičiště je povoleno uvazování psů jen ve vyhrazených prostorech k danému účelu určených, psi starší 6-ti měsíců v náhubku.

12. Je zakázáno vodění psů na verandu a do klubovny, volné pobíhání psů v areálu cvičiště, pokud to není součástí
výcviku (pod dohledem výcvikáře, či instruktora).

13. Podnapilým osobám je přístup na cvičiště zakázán a nebudou připuštěny k výcviku.

14. Členové ZKO jsou povinni udržovat v prostorách cvičiště pořádek i v jeho okolí a v prostoru cvičiště uklízet výkaly po svém psu a nenechat jej zbytečně močit.

15.  Členové ZKO jsou povinni dodržovat Stanovy ČKS a ZKO a dodržovat Zákon o ochraně zvířat č. 246/92 Sb.

16.  Pes s příslušností k ZKO musí být přihlášen na MěÚ dle bydliště psovoda.

17. Je povinností psovoda i majitele psa počínat si tak, aby tlumil agresivitu psa vůči lidem (mimo nácvik obrany) a vůči zvířatům.

  1. ZKO přijímá přihlášky nových členů v průběhu celého roku, u členů je stanovena ½ roční zkušební lhůta.  S přihláškou je nutno složit členský poplatek 1.724,- Kč dospělí a 1.404,- Kč děti do 18-ti let.  Stávající členové platí ročně 850,- Kč.  Kalendářní rok pro výcvik, brigády a úhrady poplatků končí výroční schůzí.

19.  Výcvikové dny jsou středa od 15h.-20h. a sobota od 14h.-20h.

20. Individuální výcvik je v prostorách cvičiště povolen v letním čase od 08:00 do 20:00 hod., v zimním čase od 09:00 - do 18:00 hod., a to ve všední dny a sobotu. (Vyjímku tvoří pouze zkoušky přesunuté Čes. kynol. svazem na neděli a výcvikový víkend). Individuální výcvik nesmí narušovat organizovanou činnost a jako takový bude povolen jen se souhlasem vedoucího zaměstnání či akce. Vedoucí zaměstnání či akce, figuranti a výcvikář, popř. výcvikoví intruktoři si dají navzájem o individuláním výcviku vědět.

21. Figurant dá vědět dopředu všem členům klubu, na kdy plánuje svůj výcvik obran. Pokud členové klubu chtějí, sdělí figurantovi sami svůj kontakt, aby mohli být o výcviku předem informováni.

22. Pokud figurant provádí výcvik obran s osobou, která není členem ZKO Aš a nebo nehostuje v dané ZKO, použije při výcviku své vlastní pomůcky.

23. Členové klubu, kteří mají s klubem uzavřenu smlouvu O pronájmu pevného kotce, jsou ji povinni dodržovat. Materiál k opravě a údržbě kotce dodá ZKO po dohodě s hospodářem organizace a hodiny podnájemníka takto odpracované se nezapočítávají do brigádnických hodin. Nedodržení nájemní smlouvy má za následek ukončení platnosti nájemní smlouvy.

24. Nedodržováním nebo hrubým porušováním výše uvedených Stanov ZKO Aš - 149 se člen vystavuje možnosti ukončení činnosti v organizaci členskou schůzí bez nároku na vrácení příslušných členských poplatků.

25.  Každý člen starší 18-ti let má právo volit, člen starší 15-ti let má právo hlasovat.

26. Důchodci, invalidní důchodci, ženy těhotné od nástupu mateřské dovolené a ženy na mateřské dovolené a aktivně pracující figuranti jsou osvobozeni od brigádnických hodin, hospodář se účastní brigád a řídí a kontroluje práci přítomných členů. O odpracovaných brigádnických hodinách vede příslušnou evidenci brigádnický referent. Muži i ženy mají stejný počet brigádnických hodin za rok. Při zajištění sponzora je danému členovi započteno odpracování brigádnických hodin – výše je stanovena po vzájemné dohodě s brigádnickým referentem.

  1. Člen základní organizace, který nevlastní psa a žádným způsoben se neúčastní akcí a výcviku v klubu, ale jiným způsobem se účastní na zabezpečení činnosti klubu (shánění sponzorských darů) je osvobozen z brigádnické činnosti. V případě, že se započne v průběhu roku účastnit na činnosti klubu se psem, je povinen odpracovat, nebo uhradit poměrnou část závazku.
  2. Člen klubu, který cvičí obranu s dvěma a více psy, zaplatí za druhého a každého dalšího psa ve výcviku obran 300,- Kč na příslušný kalendářní rok.

 29.  V rámci ZKO probíhá tzv. „Socializační kurz“, který je urče především nově příchozím členům, ale i veřejnosti. Je zaměřen na socializaci  a základní poslušnost psů. Deset lekcí - sponzorský dar 500,- Kč.

   30.  Kritéria pro čestné členství viz. Příloha ke stanovám.