Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stanovy Základní kynologické organizace Aš - 149

Stanovy ZKO AŠ - 149

 

1. Členem ZKO se může stát každý, kdo souhlasí s jejím posláním a úkoly, a o jehož přijetí rozhodl příslušný orgán dle těchto stanov. Osoby, které nenabyly zletilosti, se mohou stát členy ZKO pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce.

2. Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze. Počet členských schůzi v kalendářním roce je dán plánem činnosti schváleným VČS. Řídícím orgánem je volený výbor ZKO, který musí mít vždy lichý počet členů s hlasem rozhodujícím. Hlas poradní má revizor ZKO.

Výbor je volen na období pěti let. Přímo je volen předseda a revizor ZKO. O rozdělení funkcí ve výboru rozhoduje, první výborová schůze po volbách.

3. Každý člen je povinen v běžném kalendářním roce zaplatit členské příspěvky a odpracovat brigádnické hodiny. Výši příspěvku a počet brigádnických hodin schvaluje členská schůze. Za děti mohou odpracovat brigádnické hodiny rodiče.

Dále je každý člen povinen pololetně složit příspěvek za brigádnické hodiny ve výši: dospělí 78,-Kč za každou brigádnickou hodinu, mládež 38,-Kč za každou brigádnickou hodinu. Odpracuje-li člen počet hodin schválený na pololetí, příspěvek se automaticky přesune na další pololetí. Neodpracuje-li člen počet hodin určený v daném pololetí, je povinen zaplatit nový příspěvek na další pololetí a to v částce odpovídající hodnotě neodpracovaných brigádnických hodin. Teno příspěvek, by měl zaplatit do jednoho měsíce po skončení pololetí (tj. do 31.1. a do 31.7. stávajícího roku). Člen, který si nesplní tuto podmínku, nebude připuštěn k výcviku (člen je povinen odpracovat za každé pololetí min. polovinu brigádnických hodin).

4. Pro získání členských výhod se musí člen zúčastnit alespoň 50% výcvikových hodin. Výjimku může povolit výbor ZKO.

Členské výhody jsou:

- klíč od cvičiště

O klíč od cvičiště může požádat člen klubu při obdržení členské průkazky, tzn. pořádném zapsání svého členství u ČKS. Záloha na klíč činí 100,-Kč.

- sleva za držení psa na MěÚ dle podmínek daných vyhláškou MěÚ

- částečná úhrada výdajů na zkouškách úspěšně složených u osob mladších 18-ti let - výši určuje členská schůze (150,- Kč)

- účast na akcích KK

- užívat odkládací kotce umístněné v prostoru pro odkládání psů po domluvě s členem výboru. V případě, že se v prostorách cvičiště koná akce pořádaná KK a člen, který má kotec pronajatý se této akce neúčastní, je povinen tento kotec uvolnit k užívání po dobu konání akce psovodu, který se jí účastní. V případě poškození následuje oprava kotce psovodem, jehož pes škodu způsobil, a to na vlastní náklady, či zaplacením poplatku stanoveného členskou schůzi - 500,- Kč - do jednoho měsíce od zjištění.

5. Členové ZKO jsou povinni respektovat pokyny výcvikáře, instruktorů a členů výboru v prostorách cvičiště a v terénu při výcviku a při konání akcí. Přijímají delegaci a representaci na akce navrženou výcvikářem. Členové mají možnost se účastnit na výcvikových a chovatelských akcích pořádaných ZKO či ČKS.

6. Členům ZKO je přístup do klubovny povolen pouze ve cvičební dny a při akcích. Do výborové místnosti je vstup povolen jen za přítomnosti člena výboru, do učebny jen při organizované výuce a při větších akcích.

7. Je zakázáno svévolné používáni předmětů a výstroje ZKO bez vědomí hospodáře a výcvikáře. Každý člen je povinen opatrovat a chránit majetek ZKO a o případném poškození ihned informovat hospodáře. S motorovými stroji mohou pracovat jen zaučení členové ZKO.

8. Psovod je zodpovědný za škody způsobené jeho psem v prostorách cvičiště a je povinen je v nejkratší době opravit. Mimo cvičiště je odpovědný dle Občanského zákoníku.

9. Výcviku se mohou účastnit jen psi ve výcvikové kondici, s platným očkováním vyznačeným v Očkovacím průkaze a v dobrém zdravotním stavu. Ostatní psi z cvičiště mohou být vypovězeni, rozhodne-li o tom člen výboru nebo instruktor. Očkovací průkaz je člen povinen předložit k nahlédnutí 1x ročně na členské schůzi.

10. Háravým fenám je vstup na cvičiště povolen jen se souhlasem výcvikáře. Psovod se účastní výcviku i v době hárání feny.

11. V prostorách cvičiště je povoleno uvazování psů jen ve vyhrazených prostorech k danému účelu určených, psi

starší 6-ti měsíců v náhubku.

12. Je zakázáno vodění psů na verandu a do klubovny, volné pobíhání psů v areálu cvičiště, pokud to není součástí výcviku (pod dohledem výcvikáře, či instruktora).

13. Podnapilým osobám je přístup na cvičiště zakázán a nebudou připuštěny k výcviku.

14. Členové ZKO jsou povinni udržovat v prostorách cvičiště pořádek i v jeho okolí a v prostoru cvičiště uklízet výkaly po svém psu a nenechat jej zbytečně močit.

15. Členové ZKO jsou povinni dodržovat Stanovy ČKS a ZKO a dodržovat Zákon o ochraně zvířat č. 246/92 Sb.

16. Pes s příslušností k ZKO musí být přihlášen na MěÚ dle bydliště psovoda.

17. Je povinností psovoda i majitele psa počínat si tak, aby tlumil agresivitu psa vůči lidem (mimo nácvik obrany) a vůči zvířatům.

18. ZKO přijímá přihlášky nových členů v průběhu celého roku, u členů je stanovena ½ roční zkušební lhůta. S přihláškou je nutno složit příspěvek ve výši 250,- Kč a uhradit za celý kalendářní rok členské příspěvky ve výši 700,- Kč a příspěvek na brigádnické hodiny na dané období. Kalendářní rok pro výcvik, brigády a úhrady příspěvků končí výroční schůzí.

19. Individuální výcvik je v prostorách cvičiště povolen v letním čase od 08:00 do 20:00 hod., v zimním čase od 09:00 - do 18:00 hod., a to ve všední dny a sobotu. (Vyjímku tvoří pouze zkoušky přesunuté Čes. kynol. svazem na neděli a výcvikový víkend). Individuální výcvik nesmí narušovat organizovanou činnost a jako takový bude povolen jen se souhlasem vedoucího zaměstnání či akce.

20. Figurant dá vědět dopředu všem členům klubu, na kdy plánuje svůj výcvik obran. Pokud členové klubu chtějí, sdělí figurantovi sami svůj kontakt, aby mohli být o výcviku předem informováni.

21. Pokud figurant provádí výcvik obran s osobou, která není členem ZKO Aš a nebo nehostuje v dané ZKO, použije při výcviku své vlastní pomůcky.

22. Členové klubu, kteří mají s klubem uzavřenu smlouvu O pronájmu pevného kotce, jsou ji povinni dodržovat. Materiál k opravě a údržbě kotce dodá ZKO po dohodě s hospodářem organizace a hodiny podnájemníka takto odpracované se nezapočítávají do brigádnických hodin. Nedodržení nájemní smlouvy má za následek ukončení platnosti nájemní smlouvy.

23. Nedodržováním nebo hrubým porušováním výše uvedených Stanov ZKO Aš - 149 se člen vystavuje možnosti ukončení činnosti v organizaci členskou schůzí bez nároku na vrácení příslušných členských poplatků.

24. Každý člen starší 18-ti let má právo volit, člen starší 15-ti let má právo hlasovat.

25. Důchodci, invalidní důchodci, ženy těhotné od nástupu mateřské dovolené a ženy na mateřské dovolené a aktivně pracující figuranti jsou osvobozeni od brigádnických hodin, hospodář se účastní brigád a řídí a kontroluje práci přítomných členů. O odpracovaných brigádnických hodinách vede příslušnou evidenci brigádnický referent. Muži i ženy mají stejný počet brigádnických hodin za rok. Při zajištění sponzora je danému členovi započteno odpracování brigádnických hodin – výše je stanovena po vzájemné dohodě s brigádnickým referentem.

26. Člen základní organizace, který nevlastní psa a žádným způsoben se neúčastní akcí a výcviku v klubu, ale jiným způsobem se účastní na zabezpečení činnosti klubu (shánění sponzorských darů) je osvobozen z brigádnické činnosti. V případě, že se započne v průběhu roku účastnit na činnosti klubu se psem, je povinen odpracovat, nebo uhradit poměrnou část závazku.

27. Člen klubu, který cvičí obranu s dvěma a více psy, zaplatí za druhého a každého dalšího psa ve výcviku obran 300,- Kč na příslušný kalendářní rok.

28. Kritéria pro čestné členství viz. Příloha ke stanovám.

 

 

Poslední změna provedena na VČS dne 9.6.2018

 

Za správnost: Sandra Kozubková

Předseda ZKO Aš - 149