Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Stanovy Základní kynologické organizace Aš - 149

 

Stanovy ZKO AŠ - 149

 

1. Členem ZKO se může stát každý, kdo souhlasí s jejím posláním a úkoly, a o jehož přijetí rozhodl příslušný orgán dle těchto stanov. Osoby, které nenabyly zletilosti, se mohou stát členy ZKO pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.  Nejvyšším rozhodujícím orgánem je členská schůze. Počet členských schůzi v kalendářním roce je dán plánem činnosti schváleným VČS. Řídícím orgánem je volený výbor ZKO, který musí mít vždy lichý počet členů s hlasem rozhodujícím. Hlas poradní má revizor ZKO.

Výbor je volen na období pěti let. Volba se provádí přímo do konkrétních funkcí a je tajná.

3.   Každý člen je povinen v běžném kalendářním roce zaplatit členské příspěvky a odpracovat 20 brigádnických hodin. Výši příspěvku a počet brigádnických hodin schvaluje členská schůze. Za děti mohou odpracovat brigádnické hodiny rodiče. Termíny brigád budou vyvěšeny na nástěnce společně s plánem brigád, vždy do konce ledna téhož roku. Možnost odpracovat si brigádnické hodiny jiný termín, je možné, po domluvě s hospodářem ve výcvikových hodinách. Počet odpracovaných hodin určí hospodář dle zásluh. Hospodář určí podle plánu, která činnost bude započtená jako brigádnická hodina.

      Neodpracuje-li člen počet brigádnických hodin určený v daném pololetí, je povinen zaplatit mimořádný členský poplatek, a to v částce odpovídající hodnotě neodpracovaných brigádnických hodin. Výši hodnoty brigádnické hodiny určuje členská schůze. Mimořádný členský příspěvek by měl být zaplacen do jednoho měsíce po skončení pololetí (tj. do 31.1. a do 31.7. stávajícího roku). Člen, který si nesplní tuto podmínku, nebude připuštěn k výcviku (člen je povinen odpracovat za každé pololetí min. polovinu brigádnických hodin).

4.   Pro získání členských výhod se musí člen zúčastnit alespoň 50% výcvikových hodin. Výjimku může povolit výbor ZKO.

      Členské výhody jsou:  

     - klíč od cvičiště

      O klíč od cvičiště může požádat člen klubu při obdržení členské průkazky, tzn. pořádném zapsání svého členství u ČKS.  Záloha na klíč činí 100,-Kč.

          - sleva za držení psa na MěÚ dle podmínek daných vyhláškou MěÚ

       - částečná úhrada výdajů na zkouškách úspěšně složených u osob mladších 18-ti let - výši určuje členská schůze (150,- Kč)

          - účast na akcích KK

          - nečlen bez hostovačky je povinen zaplatit ošlapné 50,-Kč klub , za obrany tak i za poslušnost.

       - užívat odkládací kotce umístněné v prostoru pro odkládání psů po domluvě s členem výboru. V případě, že se v prostorách cvičiště koná akce pořádaná KK a člen, který má kotec pronajatý se této akce neúčastní, je povinen tento kotec uvolnit k užívání po dobu konání akce psovodu, který se jí účastní. V případě poškození následuje oprava kotce psovodem, jehož pes škodu způsobil, a to na vlastní náklady, či zaplacením poplatku stanoveného členskou schůzi - 500,- Kč -  do jednoho měsíce od zjištění.

  1. Členové ZKO jsou povinni respektovat pokyny výcvikáře, instruktorů a členů výboru v prostorách cvičiště a v terénu při výcviku a při konání akcí. Přijímají delegaci a representaci na akce navrženou výcvikářem. Členové mají možnost se účastnit na výcvikových a chovatelských akcích pořádaných ZKO či ČKS.

6. Klíče od klubovny mají- členové výboru, Vedoucí socializačního kurzu-aby si mohl otevřít v neděli za nepřízně počasí a k socializaci. Figuranti- vždy při nahlášení obran a ve výcvikové hodiny. Výcvikář-vždy po nahlášení poslušností a ve výcvikové hodiny.

      Členům ZKO je přístup do klubovny povolen pouze ve cvičební dny a při akcích. Do výborové místnosti je vstup
povolen jen za přítomnosti člena výboru, do učebny jen při organizované výuce a při větších akcích.

7.  Je zakázáno svévolné používáni předmětů a výstroje ZKO bez vědomí hospodáře a výcvikáře. Každý člen je
povinen opatrovat a chránit majetek ZKO a o případném poškození ihned informovat hospodáře. S motorovými stroji mohou pracovat jen zaučení členové ZKO.

      Údržba traktůrku a sekání trávy-údržba – pouze hospodář, sekání-  hodiny za sekání budou odečteny z brigád.

8.  Psovod je zodpovědný za škody způsobené jeho psem v prostorách cvičiště a je povinen je v nejkratší době opravit. Mimo cvičiště je odpovědný dle Občanského zákoníku.

9. Výcviku se mohou účastnit jen psi ve výcvikové kondici, s platným očkováním vyznačeným v Očkovacím
průkaze a v dobrém zdravotním stavu. Ostatní psi z cvičiště mohou být vypovězeni, rozhodne-li o tom člen výboru
nebo instruktor. Očkovací průkaz je člen povinen předložit k nahlédnutí 1x ročně na členské schůzi.

10. Háravým fenám je vstup na cvičiště povolen jen se souhlasem výcvikáře. Psovod se účastní výcviku i v době hárání feny.

11. V prostorách cvičiště je povoleno uvazování psů jen ve vyhrazených prostorech k danému účelu určených, psi starší 6-ti měsíců v náhubku.

12. Je zakázáno vodění psů na verandu , volné pobíhání psů v areálu cvičiště, pokud to není součástí
výcviku (pod dohledem výcvikáře, či instruktora).Vstup psa do klubovny je povolen po domluvě s výcvikářem v rámci socializace a v mrazech pod 5 stupňů.

13. Podnapilým osobám je přístup na cvičiště zakázán a nebudou připuštěny k výcviku.

14. Členové ZKO jsou povinni udržovat v prostorách cvičiště pořádek i v jeho okolí a v prostoru cvičiště uklízet výkaly po svém psu a nenechat jej zbytečně močit.

15.  Členové ZKO jsou povinni dodržovat Stanovy ČKS a ZKO a dodržovat Zákon o ochraně zvířat č. 246/92 Sb.

16.  Pes s příslušností k ZKO musí být přihlášen na MěÚ dle bydliště psovoda.

17. Je povinností psovoda i majitele psa počínat si tak, aby  tlumil agresivitu psa vůči lidem (mimo nácvik obrany) a vůči zvířatům.

  1. ZKO přijímá přihlášky nových členů v průběhu celého roku, u členů je stanovena ½ roční zkušební lhůta.  S přihláškou je nutno složit členský poplatek 1.750,- Kč dospělí a 1.400,- Kč děti do 18-ti let.  Stávající členové platí ročně 850,- Kč.  Kalendářní rok pro výcvik, brigády a úhrady poplatků končí výroční schůzí.

19.  Výcvikové dny jsou středa od 15h.-20h. a sobota od 14h.-20h.

20. Individuální výcvik obran je v prostorách cvičiště povolen v letním čase od 08:00 do 20:00 hod., v zimním čase od 09:00 - do 18:00 hod., a to ve všední dny a sobotu. V neděli je udělena vyjímka  pouze pro zkoušky přesunuté Čes. kynol. svazem na neděli a výcvikový víkendy. Individuální výcvik nesmí narušovat organizovanou činnost a jako takový bude povolen jen se souhlasem vedoucího zaměstnání či akce. Vedoucí zaměstnání či akce, figuranti a výcvikář, popř. výcvikoví intruktoři si dají navzájem o individuláním výcviku dopředu vědět. Pokud členové klubu chtějí, sdělí figurantovi sami svůj kontakt, aby mohli být o výcviku předem informováni, může být sjednána i jiná osoba, která informaci členům sdělí.

21. Pokud figurant provádí výcvik obran s osobou, která není členem ZKO Aš a nebo nehostuje v dané ZKO, použije při výcviku své vlastní pomůcky.

22. Členové klubu, kteří mají s klubem uzavřenu smlouvu O pronájmu pevného kotce, jsou ji povinni dodržovat. Materiál k opravě a údržbě kotce dodá ZKO po dohodě s hospodářem organizace a hodiny podnájemníka takto odpracované se nezapočítávají do brigádnických hodin. Nedodržení nájemní smlouvy má za následek ukončení platnosti nájemní smlouvy.

23. Nedodržováním nebo hrubým porušováním výše uvedených Stanov ZKO Aš - 149 se člen vystavuje možnosti ukončení činnosti v organizaci členskou schůzí bez nároku na vrácení příslušných členských poplatků.

24.  Každý člen starší 18-ti let má právo volit, člen starší 15-ti let má právo hlasovat.

25. Důchodci, invalidní důchodci, ženy těhotné od nástupu mateřské dovolené a ženy na mateřské dovolené a aktivně pracující figuranti jsou osvobozeni od brigádnických hodin, hospodář se účastní brigád a řídí a kontroluje práci přítomných členů. O odpracovaných brigádnických hodinách vede příslušnou evidenci brigádnický referent. Muži i ženy mají stejný počet brigádnických hodin za rok. Při zajištění sponzora je danému členovi započteno odpracování brigádnických hodin – výše je stanovena po vzájemné dohodě s brigádnickým referentem.

26.  Člen základní organizace, který nevlastní psa a žádným způsoben se neúčastní akcí a výcviku v klubu, ale jiným způsobem se účastní na zabezpečení činnosti klubu (shánění sponzorských darů) je osvobozen z brigádnické činnosti. V případě, že se započne v průběhu roku účastnit na činnosti klubu se psem, je povinen odpracovat, nebo uhradit poměrnou část závazku.

  1. Člen klubu, který cvičí obranu s dvěma a více psy, zaplatí za druhého a každého dalšího psa ve výcviku obran 300,- Kč na příslušný kalendářní rok.

 28.  V rámci ZKO probíhá tzv. „Socializační kurz“, který je urče především nově příchozím členům, ale i veřejnosti. Je zaměřen na socializaci  a základní poslušnost psů. Deset lekcí - sponzorský dar 500,- Kč.

 

Poslední změna provedena na ČS dne  2.3.2019

 

Za správnost: Sandra Kozubková                                                                                                                 

Předseda ZKO Aš

Za správnost: Sandra Kozubková

                                                                                                                                         Předseda ZKO Aš - 149